gmina kowala

13Przedstawiam Państwu Krzysztofa Farbisia, kandydata na radnego sołectw Ruda Mała i Dąbrówka Zabłotnia. Jest żonaty i ma czterech synów. Wspólnie z żoną prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie pełni funkcję sołtysa Ruda Mała. Wiele razy inspirował działania na rzecz rozwoju swojej miejscowości m. in. zainicjował powstanie świetlicy wiejskiej w Rudzie Małej, organizację turnieju piłki siatkowej oraz budowę placu zabaw przy świetlicy. Krzysztof jest osobą konsekwentną w działaniu co pozwoli na zrealizowanie wielu inwestycji na rzecz poprawy poziomu życia mieszkańców. Mimo wielu obowiązków zawsze znajduje czas dla swoich mieszkańców służąc radą i pomocą.

 

W związku z kandydowaniem na radnego sołectw Ruda Mała i Dąbrówka Zabłotnia z Komitetu Wyborczego Wyborców Sławomira Stanika Rozwój przedstawiam Państwu nasz wspólny program wyborczy dla sołectw Ruda Mała i Dąbrówka Zabłotnia.

 • Budowa chodnika przy drodze w Rudzie Małej w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
 • Wykonanie placu zabaw.
 • Bodowa drogi gminnej na stację w Dąbrówce Zabłotniej.
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Wykonanie zjazdów z drogi gminnej w Dąbrówce Zabłotniej do pól uprawnych.
 • Uregulowanie stanu prawnego świetlicy w Dąbrówce Zabłotniej.
 • Wprowadzenie nazw ulic celem ułatwienia dojazdu np. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej.
 • Uregulowanie gospodarki wodnej w celu odprowadzenia wód opadowych i gruntowych z zalewanych posesji.
 • Gazyfikacja miejscowości Ruda Mała i Dąbrówka Zabłotnia.
 • Udrożnienie hydrantów w miejscowości Ruda Mała i Dąbrówka Zabłotnia.
 • Projekty, budowa i remonty dróg dojazdowych w Rudzie Małej i Dąbrówce Zabłotniej w ramach Programu Drogowego Gminy Kowala.

 

Mój program wyborczy dla mieszkańców Rudy Małej i Dąbrówki Zabłotniej jest rozszerzeniem programu mojego kandydata na wójta Sławomira Stanika, który będę mógł wspólnie realizować jeśli będzie mi dane z Państwa woli zostać radnym sołectw Ruda Mała i Dąbrówka Zabłotnia Myślę, że razem uda nam się zrealizować zamierzone cele. Wspólna praca zmobilizuje mnie do podejmowania nowych wyzwań dla rozwoju naszych sołectw. Mieszkam w Rudzie Małej wśród was, rozmawiam z wami, słucham wszystkich mieszkańców Rudy Małej i Dąbrówki Zabłotniej
i wspólnie z Wami będę się starała szukać jak najkorzystniejszych rozwiązań, stwarzających warunki do poprawy życia dla ludzi młodych i seniorów. Kandydując na radnego w dwóch dużych miejscowościach będę starał się w drodze kompromisów dostrzec inwestycje, które są priorytetowe dla danego sołectwa.

Oddając swój głos na mnie pamiętajcie, ze mój program będzie możliwy do zrealizowania tylko wtedy, jeśli wójtem zostanie wybrany Sławomir Stanik.

Musimy to zrobić sami, bo jeżeli nie my, to kto?

Jak nie teraz, to kiedy?              

Krzysztof Farbiś

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ

WÓJTA SŁAWOMIRA STANIKA

NA TERENIE SOŁECTWA RUDA MAŁA I DĄBRÓWKA ZABŁOTNIA W LATACH 2007-2014

 

 

PROJEKTY

 

ROK

 

KOSZT

 

DOFINANSOWANIE

Zakup i montaż pomp na stacji wodociągowej
w Dąbrówce Zabłotniej

2012

44.000 zł

Modernizacja stacji wodociągowej w Rudzie Małej.

2012

60.000 zł

Remont stacji pomp w Dąbrówce Zabłotniej.

2010

87.000 zł

Przebudowa drogi powiatowej Kowala – Ruda Mała-Wierzbica.

2009

1 150.000 zł

1 150.000 zł

Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Rudzie Małej.

2008

98.000 zł

Budowa wodociągu Dąbrówka  Zabłotnia – Romanów.

2008

200.000 zł

 

PROJEKTY I INWESTYCJE KTÓRE SWOIM ZASIĘGIEM OBJĘŁY MIESZKAŃCÓW CAŁEJ GMINY KOWALA.

 

 • Budowa nowego ujęcia wody dla mieszkańców Gminy Kowala w roku 2014, całkowity koszt inwestycji 500.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło 323.000,00 zł.
 • Budowa 226 przydomowych oczyszczalni ścieków w południowej części gminy Kowala będących wstępem do skanalizowania gminy Kowala. Całkowity koszt inwestycji 4.374.205,00 zł, środki zewnętrzne 2.226.058,00 zł.
 • W związku z realizacją na terenie całej gminy Kowala trzech projektów polegających na likwidacji wykluczenia cyfrowego realizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka:
 • pomockowala@łączymy z przyszłością.pl
 • e-kowala@nowoczesna gmina
 • „Kowala gminą bez cyfrowych barier”

finansowanych w 100% ze środków Unii Europejskiej, których łączna wartość wynosiła 2.676.225,00 złotych, świetlica w Rudzie Małej została wyposażona w 4 komputery
a mieszkańcy Rudy Małej i Dąbrówki Zabłotniej otrzymali zestawy komputerowe wraz
z bezpłatnym dostępem do sieci Internetowej oraz przeszli cykl szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

 • Ponadto mieszkańcy Rudy Małej i Dąbrówki Zabłotniej uczestniczyli w wielu projektach realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w 100% finansowanych ze środków Unii Europejskiej, których łączne dofinansowanie wyniosło ok. 5.000.000,00 zł. W ramach pozyskanych środków odbyło się wiele lokalnych imprez, festynów dla dzieci i spotkań
  z mieszkańcami.

Kluczowe inwestycje w latach 2006-2014 przy udziale środków zewnętrznych kiedy sprawowałem urząd Wójta Gminy Kowala