gmina kowala

Gminny Budżet Obywatelski będzie procesem, w którym mieszkańcy Gminy Kowala będą współdecydować o przeznaczeniu części wydatków z budżetu Kowali poprzez zgłaszanie swoich pomysłów, a następnie wspólny wybór do realizacji tych inicjatyw, które
w największym stopniu odzwierciedlą potrzeby mieszkańców. Oczywiście najważniejszy będzie pomysł, który będzie trzeba odpowiednio przedstawić. Dlatego wszelkie wskazane przez mieszkańców propozycje i pomysły będą musiały spełniać określone warunki:

  • powinny być możliwe do realizacji i zgodne z prawem
  • muszą dotyczyć spraw zgodnych z kompetencjami gminy
  • muszą być zgodne z obowiązującymi planami i programami
  • muszą powstać na terenach należących do gminy
  • musza dotyczyć realizacji zadania tylko w jednej lokalizacji
  • nie mogą generować zbyt wysokich kosztów utrzymania
  • ich wartość nie będzie mogła przekroczyć wysokości określonych środków do wykorzystania w danej tematyce.

Od paru lat na terenach wiejskich realizowany jest fundusz sołecki, który jest tylko pewną, niewielką formą budżetu obywatelskiego. Są to środki w budżecie gminy dzięki którym realizowane są zadania, które z różnych względów nie były brane pod uwagę przy konstruowaniu budżetu. O rodzaju zadań z funduszu sołeckiego mogą decydować tylko mieszkańcy danego sołectwa, natomiast zadania budżetu obywatelskiego mogą być wybierane przez wszystkich mieszkańców gminy.

Zgłaszanym zadaniem będzie mogła być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się do rozwoju Gminy Kowala, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca m.in. na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury.

Następnym krokiem będzie zgłoszenie zadań lokalnych i co najważniejsze będzie mógł tego dokonać każdy z Was, będący mieszkańcem Gminy Kowala. Złożone projekty w ramach gminnego budżetu obywatelskiego zostaną poddane ocenie formalnej przez odpowiednio utworzony do tego zespół osób, a następnie wybrane projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców nad zgłoszonymi i zweryfikowanymi projektami na specjalnych kartach do głosowania. Głosowania odbędą się w miejscach ogólnodostępnych, tak aby każdy mieszkaniec mógł oddać głos. Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostają wprowadzone do budżetu na kolejny rok. Wybrane zostają kolejno projekty z największą liczbą głosów aż do wyczerpania przeznaczonych na ich realizację środków budżetowych. Przy wdrażaniu programu zostaną ustalone procedury zgłaszania propozycji inwestycji
i głosowania, weryfikacja złożonych przez mieszkańców projektów oraz promocja budżetu obywatelskiego wśród mieszkańców.

Zasadniczym celem gminnego budżetu obywatelskiego będzie większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia mieszkańcom Kowali mechanizmów funkcjonowania Gminy.

Myślę, że wprowadzenie Gminnego Budżetu Obywatelskiego pozwoli uzyskać od mieszkańców szereg szczegółowych informacji dotyczących tego, co chcieli by zmienić w naszej gminie. Ponadto budżet może sprawić, że w Kowali powstanie prawdziwa lokalna społeczność, że powstaną silne więzy międzyludzkie, a tym samym, że podniesie się jakość życia. Istotą Gminnego Budżetu Obywatelskiego będzie podejmowanie decyzji w sprawie budżetu przez samych mieszkańców Kowali. Nie będą mogli tego robić za nich radni. Chodzi bowiem o to, by mieszkańcy czuli się gospodarzami Gminy Kowala, współtwórcami tego, co dzieje się w gminie.

 

Zdecydujcie co w pierwszej kolejności powinno powstać w waszych miejscowościach.

Kluczowe inwestycje w latach 2006-2014 przy udziale środków zewnętrznych kiedy sprawowałem urząd Wójta Gminy Kowala