gmina kowala

Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie możliwości zgodnego z prawem zagospodarowania ścieków  z  gospodarstw indywidualnych. Będąc wójtem w 2009 roku przystąpiłem do zmierzenia się z tym problemem. Nikt wcześniej nie podjął się prac związanych z tym tematem.  Na miejsce budowy oczyszczalni wybrałem Parznice. Gmina Kowala ma tam działkę, która spełnia wymogi do zrealizowania tej  inwestycji. Ma ona odpowiednią  wielkość i graniczy z ciekiem wodnym Kobylanka. Chciałbym w tym miejscu poinformować, że każda oczyszczalnia musi mieć zrzut oczyszczonych ścieków do cieku wodnego. Abym mógł przystąpić do budowy oczyszczalni wymagało to uzyskanie docelowo decyzji środowiskowej. Rozpocząłem więc procedurę jej uzyskania. W tym samym czasie przystąpiłem do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w południowej części gminy  wiedząc, że podłączenie znajdujących się tam miejscowości do zbiorczej oczyszczalni nastąpi w ostatniej kolejności  ze względu na odległość do miejsca zrzutu ścieków w Parznicach. Inwestycja była realizowana dwuetapowo.

W dniu 25 maja 2010 roku podpisałem umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowala. Dotacja w kwocie 3 289 980,00 zł. pochodziła z Unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”. Realizacja inwestycji nastąpiła w latach 2010-2012. Przydomowe oczyszczalnie ścieków powstały w południowej części gminy tj. w miejscowościach: Bukowiec, Osiek, Maliszów, Bardzice, Grabina, Józefów, Romanów, Ruda Mała i Dąbrówka  Zabłotnia.  Następnie w dniu 15 października Zarząd Województwa Mazowieckiego zadecydował o  zatwierdzeniu listy operacji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej zakwalifikowanych do współfinansowania. Operacja została zrealizowana  w latach 2013 – 2014. Nowe przydomowe oczyszczalnie ścieków powstały w miejscowościach: Bardzice, Bukowiec, Grabina Józefów, Maliszów, Parznice i Romanów. Koszt inwestycji wynosił 911 642,46 zł. dofinansowanie 741 172,73 zł.

W tym samym czasie trwała procedura uzyskania decyzji środowiskowej na budowę oczyszczalni, której uzyskanie coraz bardziej oddalało się ze względu na opór sąsiada planowanej inwestycji. „Protesty społeczne” i ściągnięcie do Gminy ogólnopolskiej organizacji pseudoekologicznej  spejalizującej się w blokowaniu samorządowych inwestycji nie przyspieszało prac. Po pięciu latach procesów sądowych i blokowania budowy oczyszczalni  udało się obronić interes Gminy i na mocy wyroku NSA z dnia 21.11.2013 r. decyzja środowiskowa dla zbiorczej oczyszczalni ścieków w Parznicach, kluczowy dokument, umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę zbiorczej oczyszczalni, stała się ostateczna. Decyzja środowiskowa była ważna przez 4 lata z możliwością wydłużenia o kolejne 2 lata. Chciałbym w tym miejscu przypomnieć, że zaproponowany przez mnie  system kanalizacji opierał się na jednej oczyszczalni bez ekspedycji części ścieków do innych gmin, ale z wykorzystaniem w całości technologii kanalizacji ciśnieniowej. Pozwoliłoby  to na utrzymanie niezależności gminy od cen przyjęcia ścieków przez gminy ościenne oraz umożliwiło zachowanie maksymalnej wydajności oczyszczalni w gminie Kowala i redukcji kosztów stałych jej funkcjonowania. Sam model kanalizacji ciśnieniowej polega na gospodarowaniu ściekami sanitarnymi za pomocą niewielkich zbiorników przydomowych wyposażonych w proste i wydajne pompy, które niewielkimi przewodami będą doprowadzać nieczystości do jednej oczyszczalni ścieków. Ta mechaniczno-biologiczna instalacja miała docelowo przyjmować nieczystości z całej gminy, z czego ścieki dopływające poprzez kanalizację ciśnieniową będą stanowiły ok. 98% wszystkich ścieków powstających na terenie gminy, a reszta zostanie dowieziona. Oczyszczalnia ścieków w Parznicach miała zostać zaprojektowana według najnowocześniejszych technologii, z uwzględnieniem niskich kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, ale przede wszystkim z myślą o zminimalizowaniu uciążliwości dla mieszkańców okolicznych terenów. Proces oczyszczania ścieków prowadzony  w obiekcie o jak najmniejszej powierzchni zabudowy, izolowanym od otoczenia, zapewniającym brak uciążliwych zapachów i aerozoli, a jednocześnie gwarantującym wysoki stopień oczyszczania ścieków i uzyskanie efektu ekologicznego. Ważną zaletą kanalizacji ciśnieniowej jest to, że poszczególne elementy instalacji i koszty jej wykonania są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnej kanalizacji grawitacyjnej ze spadkiem naturalnym. Osiński mógł zlecić opracowanie projektu budowlanego, uzyskać w pierwszej połowie 2015 r. pozwolenie i… budować. Tak się nie stało. W budżecie gminy zostały zaoszczędzone przeze mnie 4 MILIONY ZŁ. na poczet rozpoczęcia kanalizacji. Na co zostały przeznaczone, powinniście Państwo  zapytać wójta?

Dzisiaj Gmina Kowala znajduje się w innym miejscu. Właściwie stanęliśmy pod ścianą i każda podjęta decyzja w sprawie budowy kanalizacji będzie obarczona wadami. Ale decyzje trzeba będzie podjąć.

Jeżeli z Państwa woli zostanę wybrany na funkcję Wójta Gminy  Kowala  w pierwszej kolejności przystąpię do  przygotowania  konsultacji społecznych, które pozwolą na szczegółowe opracowanie  najkorzystniejszego  rozwiązania  problemu ścieków sanitarnych na terenie gminy. To Wy mieszkańcy zadecydujecie który z wariantów wybrać:

Wariant pierwszy

Budowa własnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, która wymaga powtórnego uzyskania decyzji środowiskowej i  będzie realizowana etapami w perspektywie wielu lat. Wyznaczony zakres robót będzie mógł się rozpocząć  dopiero po przygotowaniu kompletu dokumentacji  projektowej. Budowa pierwszego etapu kanalizacji sanitarnej stanowić  będzie duże wyzwanie organizacyjne i finansowe, którego wartość szacuje się na około 40 mln zł. Jest to także wielka szansa na to, aby racjonalnie i z dużym wyprzedzeniem zaplanować szereg inwestycji powiązanych z projektowaną kanalizacją na niektórych drogach, np. wykonanie odwodnień, przebudowę nawierzchni jezdni czy położenie chodników. Oczyszczalnia ścieków i położona sieć kanalizacyjna będzie własnością gminy. Docelowo koszty opłat  jakie będą ponosić mieszkańcy za odprowadzane ścieki będzie w drodze uchwały określała  Rada  Gminy.

Wariant drugi

Zrzut ścieków  siecią  kanalizacji sanitarnej, która zostanie wybudowana na terenie Gminy Kowala do miejskiej kanalizacji w Radomiu. Na terenie Trablic zostałaby  usytuowana główna  przepompownia, która zostanie połączona przewodami tłocznymi ze studnią rozprężną usytuowaną na terenie miasta Radomia przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Ciborowskiej (Godów). Cały koszt podłączenia poniosłaby Gmina Kowala, łącznie z odcinkiem wybudowanym na terenie Radomia. Cena za  1m3 odbieranych ścieków  będzie określana w wysokości  taryfy obowiązującej  na terenie Gminy Miasta Radomia. Oprócz ceny, o której była mowa powyżej, trzeba będzie zapłacić odbiorcy ścieków opłatę abonamentową, która jest równoważna ze stawką określoną w taryfie na terenie Radomia. Jak widać o cenie za ścieki zadecyduje inna gmina.

W perspektywie dłuższego czasu, który  jest potrzebny do wybudowania własnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji, może się okazać , że stawki za odprowadzane ścieki do własnej oczyszczalni  będą  dużo niższe niż te, gdzie zastosowany został zrzut do Radomia.

Konsultacje społeczne i wybór najrozsądniejszego rozwiązania dla wszystkich mieszkańców gminy to moja propozycja dotycząca budowy kanalizacji w Gminie Kowala. Dość marnowania czasu. Cel zostanie osiągnięty dopiero wtedy, kiedy dzięki wybudowanej kanalizacji  nastąpi  ograniczenie zanieczyszczeń wód i gleby  co wpłynie pozytywnie na  ochronę naturalnych ekosystemów.

Kluczowe inwestycje w latach 2006-2014 przy udziale środków zewnętrznych kiedy sprawowałem urząd Wójta Gminy Kowala