gmina kowala

Program Drogowy Gminy Kowala będzie dotyczył  budowy, rozbudowy i przebudowy dróg gminnych do tej pory nieutwardzonych. W ramach tego programu opracowana zostanie strategia dochodzenia do docelowego układu drogowego z perspektywą zakończenia inwestycji utwardzenia dróg gminnych w ciągu najbliższych lat. Głównym celem  przedsięwzięcia będzie rozwiązanie problemów komunikacyjnych, poprawa drożności istniejącego układu drogowego oraz objęcie programem tych ciągów komunikacyjnych, które nie powstały z przyczyn nie spełnienia wymaganych kryteriów przy ich budowie. Fundusze na realizację inwestycji drogowych pochodzić będą z zarządzanych przez Urząd Marszałkowski środków unijnych m.in. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Przy tworzeniu Programu Drogowego Gminy Kowla zaangażowani zostaną  radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy. Dla całej gminy zostanie wykonany „wykaz dróg gruntowych  przeznaczonych do utwardzenia”.

W pierwszej kolejności utwardzone zostaną te drogi, które spełniają określone kryteria: posiadają pas drogowy oraz  możliwość odprowadzania wód opadowych. Pozostałe drogi na terenie gminy, które nie spełniają tych kryteriów, będą budowane w kolejności, która głównie będzie zależeć od aktywności mieszkańców, którym zależy na inwestycji. Inicjatywa lokalna to narzędzie, które umożliwi realizację tych działań, których inicjatorami będą  mieszkańcy.

Na czym ona polega?

Otóż polega ona na organizowaniu się mieszkańców danej miejscowości,  zainteresowanych budową drogi w ramach tak zwanych czynów drogowych w grupę inicjatywną zwaną Komitetem Budowy Drogi oraz wskazaniem przedstawicieli do reprezentowania Komitetu  przed  Wójtem gminy.

Grupa  inicjatywna zwana Komitetem Budowy Drogi to: forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Jest to mechanizm, w ramach którego mieszkańcy deklarują udział w ich realizacji poprzez wkład rzeczowy, finansowy lub pracę społeczną. Wkład własny mieszkańców w realizację konkretnej inicjatywy musi być przez nich udokumentowany. To mieszkańcy ustalają co są w stanie zrobić sami jako wkład pracy, bądź na co mogą sami wyłożyć pieniądze. Szacują ile może kosztować w całości realizacja przedsięwzięcia. Na poczet udziału Komitetu Budowy Drogi będzie można zalicza się m.in.:

  • wartość kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej przez uprawnionego projektanta;
  • środki finansowe
  • nieodpłatne przeniesienie na gminę własności gruntu niezbędnego do realizacji zadania;
  • zapewnienie pracy sprzętu i środków transportu w zakresie wskazanym w projekcie

Gdy zapadnie decyzja o realizacji danej inicjatywy drogowej pomiędzy wnioskodawcami a gminą podpisywana  zostanie umowa, w której zawarte są obowiązki każdej ze stron oraz podział zadań. Jeżeli uda się przygotować pełną dokumentację projektową i zebrać środki własne mieszkańców, to inwestycję będzie można zrealizować  praktycznie na 100% w kolejnym roku kalendarzowym, po złożeniu wniosku inwestycyjnego do urzędu gminy.

Jest szansa, że termin realizacji inwestycji będzie dużo szybszy, niż termin w którym drogę wybuduje gmina, która zadanie będzie mogła realizować w zależności od możliwości finansowych.

Taka formuła budowy infrastruktury istnieje i funkcjonuje w wielu miastach na terenie  Polski od ponad 10 lat. Czas wprowadzić te rozwiązania i standardy na terenach wiejskich. Czas na to aby realizować to w Gminie Kowala.

Kluczowe inwestycje w latach 2006-2014 przy udziale środków zewnętrznych kiedy sprawowałem urząd Wójta Gminy Kowala